เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Information Technology for life
3,934 Enrolled
24 hour

Course Overview

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคมปัจจุบัน โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร การนำเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทำงาน การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การป้องกันอันตราย หรือภัยคุกคามจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมส่วนรวม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ให้ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตได้
  2. อธิบายลักษณะและการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปได้
  3. ระบุถึงรูปแบบของการสืบค้นและการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  4. อธิบายและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  5. เข้าใจและระบุถึงคุณธรรม จริยธรรมและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต”