ก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมืออาชีพ

Become the Professional in Systems Analysis and Design
2,484 Enrolled
12 hour

Course Overview

องค์ประกอบของระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค และทางปฏิบัติ การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำเอกสารประกอบ และการนำเสนอผลงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบและหน้าที่พร้อมทั้งคุณสมบัติของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  2. ผู้เรียนเข้าใจแนวทางและกรรมวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศได้
  3. ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ และวิเคราะห์การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองกระบวนการและแบบจำลองข้อมูลได้
  5. ผู้เรียนสามารถจัดทำเอกสารการใช้งาน ติดตั้งระบบและการบำรุงรักษาระบบได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมืออาชีพ”