การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

Geriatric health status care in 21st century
1,311 Enrolled
12 hour

Course Overview

ทฤษฎีสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ บทบาทของครอบครัว และสังคม แนวคิดร่วมสมัยการพยาบาลผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีสูงอายุ หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ กลไกการเปลี่ยนแปลงการทำงานของร่างกายจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุและประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
  2. ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ บทบาทของครอบครัว และสังคม แนวคิดร่วมสมัยการพยาบาลผู้สูงอายุ และสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
  3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการพยาบาลผู้สูงอายุโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลผู้สูงอายุและ จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ
  4. สามารถวิเคราะห์งานวิจัย การอ่านและสรุปบทความทางวิชาการ/วิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพและความต้องการในด้านต่างๆ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
  5. สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น การอภิปรายกลุ่ม การอ่าน และการวิเคราะห์ สรุปบทความทางวิชาการ/วิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ การค้นคว้า และการทำรายงาน การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”