การออกแบบภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender 3D

3D Animation design with Blender 3D
2,405 Enrolled
10 hour

Course Overview

ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบภาพอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อการสร้างสื่อ ลักษณะ องค์ประกอบ ขั้นตอน ของการผลิตสื่ออนิเมชั่นแบบ 3มิติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนิเมชั่น 3 มิติ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการภาพอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ออนิเมชั่นแบบ 3มิติ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะ องค์ประกอบ ขั้นตอน ของการผลิตสื่ออนิเมชั่นแบบ 3มิติ
  3. ผู้เรียนสามารถสร้าง พัฒนา ภาพอนิเมชั่น 3มิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการภาพอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อภาพอนิเมชั่น 3 มิติ ตามความต้องการได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การออกแบบภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender 3D”