นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย

Dance for Young Children
4,814 Enrolled
6 hour

Course Overview

ความหมายและความสำคัญของนาฏศิลป์สำหรับเด็ก รูปแบบการจัดนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดต่างๆ เพลงประกอบลีลาท่าทางและการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
  2. ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการจัดนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกเทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการแสดงชุดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพลงประกอบลีลาท่าทางและการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กได้อย่างถูกต้อง นำเสนอการแสดงชุดต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย”