การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทางสังคมศาสตร์

Social sciences research papers and academic articles writing
1 Enrolled
5 hour

Course Overview

พัฒนาเทคนิคในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในบริบททางด้านสาขาวิชาทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการทำวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เช่น การสืบค้นข้อมูล ข้อความการพูดคุยระหว่างผู้เรียน เป็นต้น และพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้เรียนในการเรียนรู้แบบควบคุมตนเอง (Self-regulated learning) ในการเรียนผ่าน MOOC สำหรับใช้เป็นข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการพัฒนาและออกแบบรายวิชาที่สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยได้
  2. ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้
  3. ผู้เรียนสามารถจัดโครงสร้างบทความได้อย่างเหมาะสม
  4. ผู้เรียนสามารถเขียนอ้างอิงและเขียนรูปแบบการอ้างอิง
  5. ผู้เรียนเลือกวารสารโดยใช้เทคนิคการเขียนและแก้ไขให้เหมาะสม

Instructor