แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า

Clinical Practice Guideline for Rabies Exposure
1,781 Enrolled
3 hour

Course Overview

แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าจัดทำขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้แพทย์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่การวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสโรค การดูแลบาดแผลและการป้องกันบาดทะยัก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสโรค การให้อิมมูโนโกลบุลิน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องและช่วยป้องกันโอกาสเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าได้
  2. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของโรคจากการสัมผัสโรคของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้
  3. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถอธิบายและเลือกวิธีการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเลือก protocol การให้วัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสโรคตามการวินิจฉัยภาวะเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
  5. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถอธิบายการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Instructor

User Avatar

กรมควบคุมโรค

0 Reviews
7 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า”