Course Overview

การศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา การรายงานและการนำเสนอผลการแก้ปัญหา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถกำหนดประเด็นปัญหาและวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหาได้
  2. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  4. ผู้เรียนสามารถประมวลข้อมูลเพื่อเขียนเรียบเรียงเป็นรายงานตามหัวข้อที่กำหนดได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ปัญหาพิเศษ”