ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์

Introduction to Medical Law
9,849 Enrolled
10 hour

Course Overview

รายวิชานี้จึงมุ่งให้เรียนรู้กฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญและหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มี อิทธิพลต่อกฎหมายการแพทย์ของไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของแพทย์และความรับผิดของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงหลักการสิทธิหน้าที่และข้อพึงปฏิบัติของแพทย์และผู้ป่วยตามกฎหมายไทย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถระบุกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญและอธิบายหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายการแพทย์ของไทย
  2. ผู้เรียนสามารถระบุกฎหมายและอธิบายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
  3. ผู้เรียนสามารถระบุกฎหมายและอธิบายกฎเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย
  4. ผู้เรียนสามารถนำหลักการสิทธิหน้าที่และข้อพึงปฏิบัติของแพทย์และผู้ป่วยตามกฎหมายไทยไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์”