การร้องขอใบประกาศนียบัตร

  1. ผู้เรียนสามารถเรียกดูคะแนนและผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนหรือเมื่อประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ที่เมนู Progress ซึ่งจะแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดเป็นร้อยละ ผู้เรียนสามารถเช็คการทำวัดผลระหว่างเรียนและการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้จาก รายการด้านล่าง ⬇️⬇️⬇️

2. เมื่อผลการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินที่ 70% ขึ้นไป สามารถเรียกดูใบประกาศนียบัตรได้ที่เมนูโปรไฟล์ เลือกเมนู “ใบรับรองผลการเรียน”

3. คลิกปุ่มเมนู “นำเข้าใบรับรองผลการเรียนจาก Thai MOOC” เพื่อให้ใบประกาศนียบัตรแสดงบนหน้า Credential Wallet

4. รอประมาณ 5-10 นาที จะเห็นใบประกาศนีบัตรของรายวิชาต่าง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินปรากฎขึ้นมาให้สามารถคลิกดาวน์โหลดได้

Powered by BetterDocs