การตั้งค่าพื้นฐาน Course Online ด้วยเมนู Schedule & Details

Schedule & Details เป็นเมนูที่รวบรวมตั้งค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชาออนไลน์ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยระบบจะจัดหมวดหมู่การตั้งค่าออกเป็นส่วน ๆ เรียงลำดับดังนี้   

  • การตั้งค่าระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน
  • การตั้งค่าระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
  • การตั้งค่า Profile Banner Course 
  • การตั้งค่า Video Banner Course 
  • การตั้งค่าข้อความแนะนำรายวิชาต่าง ๆ 
  • การตั้งค่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

Powered by BetterDocs

Leave a Comment