การสร้างการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือ Blank Common Problem

วิธีการใช้งาน : Problem > Common Problem Types > Blank Common Problem

Blank Common Problem เป็นเมนูพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้กับผู้เรียน โดยผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์สามารถสร้างแบบสอบถามแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบพื้นฐานได้ เช่น Checkboxes Dropdown Multiple Choice Numerical Input Text Input เป็นต้น จากเครื่องมืออำนวยความสะดวก (Editor) ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ และผู้พัฒนาสามารถเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา HTML เพิ่มเติมเพื่อสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบในรูปแบบอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้พัฒนาฯ ได้เช่นกัน

ข้อควรจำ

  • หากพบเครื่องหมายวงเล็บก้ามปู [  ] ด้านหน้าตัวเลือก หมายถึง แบบสอบถามหรือแบบทดสอบนั้นเป็นรูปแบบของ Checkboxes
  • หากพบเครื่องหมายวงเล็บก้ามปูซ้อนกัน [[  ]] ด้านหน้าตัวเลือก หมายถึง แบบสอบถามหรือแบบทดสอบนั้นเป็นรูปแบบของ Dropdown 
  • หากพบเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ด้านหน้าตัวเลือก หมายถึง แบบสอบถามหรือแบบทดสอบนั้นเป็นรูปแบบของ Multiple Choice
  • หากพบเครื่องหมายเท่ากับ = และเครื่องหมายบวกลบ +- ด้านหน้าตัวเลือก หมายถึง แบบสอบถามหรือแบบทดสอบนั้นเป็นรูปแบบของ Numerical Input
  • หากพบเครื่องหมายเท่ากับ = และเครื่องหมาย or= ด้านหน้าตัวเลือก หมายถึง แบบสอบถามหรือแบบทดสอบนั้นเป็นรูปแบบของ Text Input

Powered by BetterDocs

Leave a Comment