การสร้างการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือ Checkboxes

วิธีการใช้งาน : Problem > Common Problem Types > Checkboxes 

Checkboxes เป็นเมนูที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบในรูปแบบของ Checkboxes โดยตัวระบบนั้นจะมีรูปแบบสำเร็จรูป (Template) มาให้เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์สามารถลบเนื้อหาส่วนเดิมทิ้งไปและใส่เนื้อหาที่ต้องการเข้าไปใหม่ได้ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

  1. ลบข้อความที่ไม่ต้องการออกไปที่อยู่ 4 บรรทัดแรกออกไป
  2. แก้ไขโจทย์ที่ต้องการโดยใส่ข้อความภายใต้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า (>>….<<) 
  3. ใส่ตัวเลือกหรือคำตอบที่ต้องการโดยใส่ด้านหลังเครื่องหมายวงเล็บก้ามปู [  ] 
  4. เครื่องหมาย x ภายในวงเล็บก้ามปูหมายถึงตัวเลือกที่ถูกต้อง 

ตัวอย่าง

>>โครงการ Thai MOOC คืออะไร?<<

[x] โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
[  ] โครงการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
[  ] โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

Powered by BetterDocs

Leave a Comment