การสร้างการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือ Multiple Choice

วิธีการใช้งาน : Problem > Common Problem Types > Multiple Choice

Multiple Choice เป็นเมนูที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบในรูปแบบของ Multiple Choice โดยตัวระบบนั้นจะมีรูปแบบสำเร็จรูป (Template) มาให้เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์สามารถลบเนื้อหาส่วนเดิมทิ้งไปและใส่เนื้อหาที่ต้องการเข้าไปใหม่ได้ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

  • ลบข้อความที่ไม่ต้องการออกไปที่อยู่ 4 บรรทัดแรกออกไป
  • แก้ไขโจทย์ที่ต้องการโดยใส่ข้อความภายใต้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า (>>….<<) 
  • ใส่ตัวเลือกหรือคำตอบที่ต้องการโดยใส่ด้านหลังเครื่องหมายวงเล็บ ( ) 
  • เครื่องหมาย x ภายในวงเล็บหมายถึงตัวเลือกที่ถูกต้อง 

ตัวอย่าง

>>โครงการ Thai MOOC คืออะไร?<<

(x) โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
( ) โครงการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
( ) โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

Powered by BetterDocs

Leave a Comment