คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

Q : ระบบ Thai MOOC Academy ดีอย่างไร ?
A : Thai MOOC Academy พัฒนาต่อยอดจาก Thai MOOC เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับคลังหน่วยกิตกลาง ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมผลการเรียนเข้าในระบบคลังหน่วยกิต นอกจากนี้ Thai MOOC Academy ติดตั้งอยู่ในระบบคลาวน์ มีความเสถียรและปลอดภัยมากขึ้น และยังมีการปรับปรุงเรื่องการลงทะเบียนครั้งแรก โดยจะมีการยืนยันตัวบุคคลก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเก็บผลการเรียนในคลังหน่วยกิต ระบบ Thai MOOC Academy จะมีทั้งรายวิชาที่สามารถเก็บผลการเรียนในคลังหน่วยกิตและรายวิชาทั่วไป ในอนาคตอันใกล้ผู้เรียนจะสามารถ login เข้า Thai MOOC Academy ผ่าน แอปพลิเคชั่น “ไทยดี (ThaiD)” ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้

Q : การยืนยันตัวบุคคล คืออะไร ?
A :
เพื่อให้ผู้เรียนในระบบ Thai MOOC Academy สามารถจัดเก็บผลการเรียนและงส่งต่อหน่วยกิตไปยังคลังหน่วยกิตกลาง สป.อว.ได้ถูกบุคคล
ดังนั้นในขั้นตอนการลงทะเบียน Thai MOOC Academy
จะมีขั้นตอนของการยืนยันตัวบุคคล โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในบัตรประชาชน 5 เรื่องดังนี้
⬇️⬇️⬇️
🔹ชื่อ – นามสกุล
🔹วันเกิด
🔹เลขบัตรประชาชน
🔹เลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชน
โดย Thai MOOC Academy จะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หากข้อมูลทั้ง 5 เรื่องถูกต้องตรงกัน ก็จะดำเนินการสร้าง user/password ให้ผู้สมัครต่อไป การตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล
จะช่วยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนมีความมั่นชนถึงตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลผลการเรียนมากขึ้น

Q : ผู้ที่มี user/password ของ www.thaimooc.org จะใช้ user/password ที่มี ในการเข้าใช้ Thai MOOC Academy (www.thaimooc.ac.th) ได้หรือไม่?
A :
ผู้ใช้ www.thaimooc.org ต้องทำการลงทะเบียนใน Thai MOOC Academy ไม่สามารถใช้ user/password เดิมได้
เนื่องจากในระบบ Thai MOOC Academy มีขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลด้วยข้อมูลจากบัตรประชาชน
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าใจเป็นบุคคลผู้นั้นจริง เพื่อประโยชน์ในการเก็บผลการเรียนเข้าระบบคลังหน่วยกิต

Q : ผู้ที่มี user/password ของ Thai MOOC Academy (www.thaimooc.ac.th) ก่อนหน้านี้ จะใช้ user/password เดิม ในการเข้าใช้ Thai MOOC Academy ใหม่ได้หรือไม่ ?
A :
ผู้ที่มี user/password ของ Thai MOOC Academy (www.thaimooc.ac.th) ก่อนหน้านี้
ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บ Thai MOOC Academy (www.thaimooc.ac.th)
ทำการ reset รหัสผ่านและยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็จะสามารถใช้ user/password ที่ reset ในการเข้าใช้ระบบ Thai MOOC Academy ได้

Q : ระบบ Thai MOOC Academy มีโอกาสจะล่มไหม ?
A :
Thaimooc Academy ติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ภาครัฐ (GDCC) ซึ่งทำงานด้วยระบบคลาวน์คอมพิวติงค์
มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวนมากที่เชื่อมโยงกันเป็นกลุ่ม (Server Farm) เครื่องแม่ข่ายทั้งหมดสามารถทำงานทดแทนกันได้
ดังนั้นมีเสถียรภาพของระบบสูง มีความปลอดภัยของข้อมูล รองรับผู้ใช้ได้มาก
สามารถปรับขยายเพื่อรองรับผู้ใช้ที่มีจำนวนมากได้ภายในเวลาสั้น ๆ

Q : เรียนแล้วได้อะไร?
A :
Thai MOOC Academy มีรายวิชาหลากหลาย ทั้งรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความสนใจ และรายวิชาที่เรียนเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิต
ที่ผู้เรียนสามารถสะสมและนำหน่วยกิตไปเทียบโอนเพื่อเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆได้
ทุกรายวิชาที่ผู้เรียนเรียนผ่านจะมีประวัติการเรียน (e-profile)
และมีใบประกาศนียบัตรที่เข้ารหัสข้อมูลมีระบบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในใบประกาศนียบัตร
ให้ผู้เรียนนำไปใช้อ้างอิงในการสมัครงาน ในการประเมินการทำงาน ฯลฯ

Q : สะสม credit bank แล้วได้อะไร ?
A :
สามารถนำผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิต เทียบโอนกลับไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆได้
ทำให้สามารถเรียนเก็บหน่วยกิตล่วงหน้า และลดเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยให้น้อยลง สามารถเรียนจบและได้รับใบปริญญาเร็วขึ้น

Q : เรียนแล้วได้ใบปริญญาไหม ?
A :
สามารถนำผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิต ไปเทียบโอนกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษา เพื่อไปเรียนต่อจนสำเร็จตามหลักสูตรและรับปริญญาของมหาวิทยาลัยได้

Q : การสอบสะสม เก็บคะแนน ทำอย่างไร ?
A :
ผู้เรียนรายวิชาในระบบ Thai MOOC Academy ที่มีการระบุว่าสามารถเก็บผลการเรียนและเทียบโอนหน่วยกิตได้นั้น เมื่อเรียนผ่านในระบบออนไลน์แล้ว สามารถรับสิทธิ์เข้าสอบในศูนย์สอบความรู้ (e-Testing Center) หากสอบผ่านจะได้รับการบันทึกผลสอบในระบบคลังหน่วยกิตของ Thai MOOC Academy และเชื่อมโยงไปยังคลังหน่วยกิตกลาง สป.อว. ต่อไป

Q : สอบไม่ผ่าน เรียนใหม่ได้ไหม ?
A :
ผู้เรียนสามารถขอสอบใหม่ได้ทั้งระบบออนไลน์และระบบการสอบในศูนย์สอบตามเงื่อไข และข้อกำหนดของ Thai MOOC Academy

Q : ใบประกาศมีลายเซ็นต์ ไหม?
A :
ใบประกาศบัตรมีลายเซ็นต์ ของผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

Q : ใบประกาศเอาไปทำอะไรได้บ้าง ?
A :
ใบประกาศนียบัตรจาก ระบบ ThaiMOOC Academy แบบ่งเป็น 2 ระดับ ได้ดังนี้
🔴
ระดับ 1 คือ ใบประกาศนียบัตรจากการเรียนออนไลน์จบ (Certificate of Comppletion) ได้จากระบบ ThaiMOOC Acaademy
เมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ 70% ขึ้นไป
สามารถนำไปอ้างอิงเป็นใบรับรองทักษะการสมัครงาน และสามารถเข้าสอบในระบบศูนย์สอบความรู้ (e-Testing Center)
เพื่อนำผลการเรียนไปเก็บในระบบคลังหน่วยกิตได้

🔴 ระดับ 2 คือ ใบประกาศนียบัตรจากการสอบผ่านศูนย์สอบ (Certificate of Achivement)
ผลการเรียนจะสามารถไปเก็บในระบบคลังหน่วยกิต และสามารถเทียบโอนกลับไปยังมหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบใบรับรองผลการเรียน (Transcript) และรับใบปริญญาของมหาวิทยาลัยที่รับเทียบโอนได้

Q : สามารถดูรายละเอียด คำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆได้จากที่ใด
A :
ใน Thai MOOC Academy (www.thaimooc.ac.th) มีเมนูย่อยด้านบน สนับสนุนผู้เรียน
ที่มีคู่มือย่อย 3 เรื่องคือ
🔹คู่มือสำหรับผู้เรียน
🔹คู่มือสำหรับผู้สอน
🔹คู่มือสำหรับผู้พัฒนารายวิชา
ที่ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านคำอธิบายต่างๆเพิ่มเติม และหากมีข้อสงสัยหรือคำถาม
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ThaiMOOC / Line: @ThaiMOOC / email: [email protected]

Powered by BetterDocs

Leave a Comment